Utbildningar

AKTUELLT:

Annonser

Utbildningar

 

Inom Allt om ART och KBT bedriver vi kontinuerligt utbildningar och kurser med både interna och externa föreläsare. För att läsa aktuellt kursprogram följ denna länk: Kursprogram.

 

Följande utbildningar hålls kontinuerligt:

 

Introduktionsdag i ART samt ART-instruktörsutbildning

Aggression Replacement Training

I ART arbetar man med tre strategier för att lära elever att hantera sociala situationer: social färdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning. Dessa samverkar för att ge eleven kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga strategier för att fungera bättre i grupp. Rollspel och diskussionsövningar är centrala delar i metoden. Under den interaktiva introduktionsdagen kommer du att få se hur man praktiskt arbetar med metoden och du kommer även bli introducerad i teorin.

 

Social färdighetsträning

I den sociala färdighetsträningen får eleven öva sin beteendemässiga förmåga i sociala samspel med andra människor. Undervisningen är indelad i 50 sociala färdigheter som tränas genom rollspel. Som exempel kan nämnas: att lyssna, att vara medveten om sina känslor, be om hjälp, att hantera misslyckanden mm. Syftet med förebyggande träning i sociala färdigheter är att öva upp det sociala samspelet, bli medveten om sociala koder, få större ordförråd och träna strukturerat på vardagliga situationer som kan öka elevens integration.

 

Känslokontrollträning

En viktig del i att kunna hantera vardagen i sitt boende samt skolan är att ha konfliktlösningsstrategier. Detta handlar både om hur vi agerar i oss själva samt hur vi bemöter andra i affekt. Känslokontrollträningen syftar till att lära eleven samt för personalen att känna igen och hantera sina konflikter gentemot andra personer i sin närhet.

 

Värdegrundsarbete, Moralträning

I värdegrundsarbetet ställs eleven inför moraliska dilemman som stimulerar moraliska och etiska diskussioner. Det är betydelsefullt att eleven blir medveten om hur dennes beteende påverkar andra och samhället i övrigt. I värdegrundsarbetet kommer eleven att utmanas i att:

•Delta i diskussioner om mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar & personliga erfarenheter,

• respektera andra människors egenvärde,

• ta avstånd från förtryck och kränkande behandling och kunna uttrycka empati och hjälpa andra.

 

 

Journalföring, dokumentation, planera och följa upp behandling

Detta är en utbildning som handlar om journalföring, vårdplaner, genomförandeplaner, Rätt Spår Journal används för att kvalitetssäkra och journalföra den dagliga behandlingen och samtliga elevspecifika aktiviteter. Du ges en kort repetition om basfunktionerna i Journalföringsprogrammet och hur dessa används på bästa sätt och hur du använder alla funktioner för en smidig journalföring. Systemet underlättar arbetet med TBA, ART, KBT, blockteckenekonomi och andra metoder. Alla registreringar av beteenden, blockteckenekonomin och uppföljningar görs direkt i programvaran där man överskådligt följer elevens utveckling. Med Rätt Spår KBT planeras varje sittning/lektion direkt i systemet, de schemaläggs, utvärderas, sammanställs och registreras. Vi går även igenom BBIC för att säkerställa att all dokumentation görs i enlighet med de lagar som gäller för HVB.

 

 

KBT, ART och att utveckla ett känslospråk

Ungdomar kan behöva hjälp med att förstå sina känslor, uttrycka sina känslor, förstå andras känslor och bemöta andras känslor. Här visar vi på hur detta kan ske genom att tyda och språksätta det som de upplever och lära dem tyda och bemöta andras reaktioner och känslor.