Evidens

Evidens och kvalité

ART är inte klassificerat som ett evidensbaserat program men stödet växer sig gradvis starkare. Den ackumulerade forskningen visar sammantaget att ART är att betrakta som en lovande metod. En sökning i databasen PsychInfo 2010 visar 16 publicerade studier om ART gjorda i skiftande sammanhang och med olika målgrupper. Merparten av studierna visar att ART ökar förekomsten av sociala beteenden, kontroll av ilska och moraliskt resonerande samt minskar frekvensen av antisociala och aggressiva beteenden. Effekten förstärks om viktiga personer i den unges liv involveras i ART programmet. Flera kontrollerade studier med lovande utfall har gjorts på senare tid bl.a. i Holland och Norge.


ART vilar på en stark teorigrund (social inlärningsteori) och bygger på forskningsbaserad kunskap. ART lever också upp till de viktigaste principerna i ”what works” forskningen för vad som kännetecknar effektiva program. Komponenterna som ingår i ART (färdighetsträning, ilskekontroll och moralutveckling) är väldokumenterade och har adekvat stöd var och en för sig. Utdrag från den officiella ART-styrelsens hemsida, www.swe-art.se